شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

آیین نامه شماره 98

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما

شوراي عالی بيمه در جلسه مورخ 1398/07/17 در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری، «شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان» را مشتمل بر 24 ماده و ۲ تبصره به شرح ذیل تصویب و از تاريخ ابلاغ جایگزین آیین نامه شماره 80 نمود:

فصل اول – كلیات بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کار کنان

 ماده 1 :

اين بيمه نامه بر اساس قانون بيمه مصوب 7/2/1316 و ساير قوانين و مقررات مرتبط و با توجه به پیشنهاد كتبی بیمه گذار كه جزء لاینفک اين بیمه نامه است، صادر گردیده و مفاد آن مورد توافق طرفین است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار كه مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن كتبا به بیمه گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.

ماده ۲ :

تعاریف و اصطلاحات زیر در اين شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به كار رفته است:

 1.   بیمه گر: موسسه بیمه ای كه دارای پروانه فعالیت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
 2.   حق بیمه: وجهی كه بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.
 3.   بيمه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد نموده و در ازای پرداخت حق بیمه مقرر، مسئولیت خود و در صورت لزوم عوامل اجرایی خود كه مشخصات آنها در بیمه نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است را در مقابل كاركنان تحت پوشش قرار داده است.
 4.   كاركنان: افرادی كه طبق قانون كار یا سایر قوانین و مقررات كشور به عنوان كارگر یا كارمند بیمه گذار فعالیت می نمايند. در صورتی كه مسئولیت عوامل اجرایی بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد، كاركنان آنها نیز مشمول این تعریف می گردند.
 5.   صدمه بدني: هر نوع صدمه به بدن كه بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول دیه و یا ارش بوده و در اثر وقوع حادثه تحت پوشش اين بیمه ایجاد شده باشد.
 6.   خسارت: دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت كاركنان و همچنین هزینه پزشکی آنها حداكثر تا میزانی كه در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است، مشروط بر آنکه طبق رای مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.
 7.   فرانشیز: درصدی از هر خسارت قابل پرداخت كه جبران آن بر عهده بیمه گذار باشد.
 8.   فعالیت تحت پوشش بیمه: فعالیتی است كه بر اساس اظهار كتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در كارگاه(مکان فعالیت) انجام می شود.
 9.   حادثه تحت پوشش: هر نوع رخدادی كه حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به كاركنان و یا فوت آنها شود.
 10.   كارگاه (مکان فعاليت): محدوده ای كه كاركنان حسب درخواست بیمه گذار و به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در آن جا انجام وظیفه می نمایند و نشانی آن در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است. محل استراحت، غذاخوری و نظافت كاركنان و امثال آن كه برای استفاده كاركنان ایجاد شده است نیز جزو محل فعالیت محسوب می شود.
 11.    شرایط پیوست بیمه نامه: شرایط پوشش های اضافی بیمه نامه كه به تایید بیمه مركزی رسيده و پیوست بیمه نامه است.

ماده 3 :

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی (كه مشخصات آنها در بیمه نامه و یا الحاقیه آن درج گردیده است) در قبال صدمات بدنی كه به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در كارگاه (مکان فعالیت) به كاركنان وارد شود.

ماده ۴ :

زمان شروع و انقضای بیمه نامه به ترتیبی است كه در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص گردیده است.

وظایف و تعهدات بیمه گذار در بیمه مسئولیت کارفرما

وظایف بیمه گذار در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

فصل دوم – وظایف و تعهدات بیمه گذار

 ماده ۵ :

بیمه گذار مکلف است با كمال دقت و صداقت، فرم پرسشنامه یا پیشنهاد بیمه را تکمیل نماید و همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد. در صورتی كه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمدا از اظهار مطالبی كه در ارزیابی خطر موثر است، خودداری نموده یا بر خلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه نامه باطل خواهد بود ولو اینکه مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این گونه موارد نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است و نیز اقساط سررسید نشده را از بیمه گذار مطالبه نماید.

بخوانید:  بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

ماده ۶ :

اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع، قبل از وقوع حادثه تحت پوشش معلوم شود، بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت و قرارداد بیمه را ابقا نماید یا قرارداد بیمه را فسخ كند. در صورت فسخ، بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی به بیمه گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد نماید. چنانچه بعد از ایجاد خسارت معلوم گردد كه بیمه گذار مطالبی را اظهار نکرده یا خلاف واقع اظهار كرده است، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای كه در صورت اظهار خطر به طوركامل و واقع، باید پرداخت می شد، محاسبه و پرداخت خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان خسارت واقعی بر عهده بیمه گذار است.

ماده 7 :

هرگاه بیمه گذار در طول مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و وضعیت فعالیت تحت پوشش بیمه بوجود آورد كه موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در كارگاه(مکان فعالیت) و یا تعداد كاركنان به وجود آید، ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود، موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد، باید مراتب را ظرف 10 روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام  كند.
در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند با دریافت حق بیمه اضافی قرارداد بیمه را ادامه دهد یا با رعایت مفاد ماده 20 این آیین نامه، بیمه نامه را فسخ كند. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است، بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

ماده 8 :

بیمه گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه تحت پوشش بیمه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه خسارت از سوی كاركنان كه به این بیمه نامه مربوط شود(اعم از كتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:

1 – حداكثر ظرف پنج روز كاری به یکی از شعب بیمه گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام  خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام  نماید یا مراتب را ظرف مدت مذكور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند.

۲-  خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا، عنوانی كه به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركی را كه بیمه گر جهت بررسی موضوع و احراز مسئولیت خود به آن نیاز دارد به وی تسلیم و او را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع كمک نماید.

3-  برای بازدید از كارگاه(مکان فعالیت) و انجام امور كارشناسی و تحقیقاتی و عنداللزوم بررسی اسناد و دفاتر، همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.

ماده 9 :

بیمه گر می تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه گذار را به مناسبت مسئولیت های موضوع این بیمه بر عهده گیرد. در این صورت بیمه گذار موظف است اختیار تعیین وكیل را رسما به بیمه گر تفویض نماید.

ماده 10 :

چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت كاركنان موضوع ماده 91 قانون كار رخ داده است، بیمه گر می تواند حسب مورد تا 10 درصد فرانشیز اعمال كند.

ماده 11 :

  این بیمه نامه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر صادر شده است ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است كه در بیمه نامه پیش بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمه گر می تواند بیمه نامه را با رعایت ماده 20 این آیین نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای كه تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

بخوانید:  بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

ماده 12 :

نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است كه در پیشنهاد بیمه و متن بیمه نامه درج گردیده است. بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت كتبی به اطلاع بیمه گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.

صدور آنلاین بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

 

بیمه مسئولیت کارفرما دانا

بیمه مسئولیت کارفرما دانا

فصل سوم – وظایف و تعهدات بیمه گر

 ماده 13 :

با صدور بیمه نامه بیمه گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی كه مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار گرفته است، خسارت را ظرف مدت پانزده روز پس از تکمیل مدارک و حداكثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت نماید.
میزان خسارت قابل پرداخت با توافق بیمه گر و بیمه گذار یا زیاندیده تعیین می شود. در صورت عدم توافق، میزان خسارت قابل پرداخت بر مبنای درصد مسئولیت بیمه گذار كه توسط مراجع قضایی تعیین می شود و اعمال آن روی معادل ریالی ارزان ترین نوع دیه رایج روز پرداخت، محاسبه و پرداخت می شود. در هر صورت حداكثر مبلغ خسارت قابل پرداخت در هر حادثه تحت پوشش برای هر نفر، از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.

تبصره- پوشش های اضافی با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه مربوط در چارچوب شرایط پیوست بیمه نامه و تغییرات بعدی آن قابل ارایه است.

ماده 14 :

در مواردی كه پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارایه رای دادگاه شده است، حسب مورد بیمه گذار یا زیاندیده یا وراث قانونی یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رای ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت نموده و ضمن تحویل، رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا كامل بودن مدارک را بررسی كند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا، كامل باشد، بیمه گر موظف است حداكثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت كتبی به متقاضی اعلام  تا حداكثر طی یک هفته رفع نقص كند.

تبصره – در صورتی كه به علت تاخیر بیمه گذار، زیاندیده یا ذینفع در ارائه مدارک مورد نیاز بیمه گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت.

ماده 15 :

بیمه گر خسارت موضوع این بیمه را با اطلاع بیمه گذار به زیاندیده یا وراث قانونی وی یا نماینده قانونی آنها پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت در مقابل بیمه گذار، زیاندیده و دیگر افراد ذینفع بری الذمه خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم، بیمه گر در مهلت مقرر در ماده 13 به تعهدات خود عمل نکند، افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه گر خواهد بود.

ماده 16 :

در صورتی كه مسئولیت بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی كه مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارد، همزمان تحت پوشش سایر بیمه گران نیز باشد، بیمه گر موظف است بر مبنای این بیمه نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آنها مراجعه نماید.

ماده 17 :

در صورتی كه با توجه به شرایط بیمه نامه و اسناد و مدارک ارائه شده، مسئولیت بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی، از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر میتواند در صورت توافق با بیمه گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، قبل از صدور رای مراجع قضایی، خسارت مربوط را پرداخت كند. در این صورت بیمه گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

فصل چهارم – خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

 ماده 18 :

  موارد زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه، الحاقیه و یا شرایط پیوست آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

 

 1.   كلیه امراضی كه شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگر در مواردی كه بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول شناخته شود.
 2.   خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.
 3.   خسارت های مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات رادیواكتیو.
 4. خسارت های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطیلی كار.
 5. خسارت های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش فشان.
بخوانید:  بيمه های مسئوليت

ماده 19 :

در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:

 1.   خسارت های ناشی از عمد یا تقلب بیمه گذار، عوامل اجرایی و یا كاركنان آنها با تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح.
 2.   حوادث ناشی از درگیری و نزاع.
 3.   خسارت های ناشی از مصرف مسکرات، مواد مخدر یا روانگردان كاركنان.
 4.  محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.
 5. غرامت و خسارت وارده به كاركنانی كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.
 6. خسارت های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.
 7. كلیه حوادثی كه طبق تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح، بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی كه مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار گرفته است، مسئول آن شناخته نشوند.

فصل پنجم – سایر موارد

ماده 20 :

در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه نامه می تواند با اخطار كتبی 20 روزه بیمه نامه را فسخ نماید:

 1.  موارد فسخ از سوی بیمه گر:
 •    عدم پرداخت حق بیمه در سررسیدهای توافق شده مندرج در بیمه نامه.
 •  تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.
 • فوت بیمه گذارو عدم انجام وظایف و تعهدات وی در مقابل بیمه گر توسط ورثه قانونی و یا عوامل اجرایی وی كه مسئولیت آنها تحت پوشش این بیمه نامه قرار گرفته است.

2.  موارد فسخ از سوی بیمه گذار:

 •   در صورت توقف فعالیت تحت پوشش بیمه یا كاهش سطح آن و عدم موافقت بیمه گر با كاهش حق بیمه.
 •  عدم تمایل بیمه گذار به ادامه قرارداد قبل از وقوع هرگونه خسارت.

ماده 21 :

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدتی كه باقی مانده است به صورت روز شمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت داده می شود. در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذارحق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد.

مدت بیمهحق بیمه بر مبنای حق بیمه یکساله
تا 5 روز5 درصد حق بیمه سالانه
از 6 روز تا 15 روز10 درصد حق بیمه سالانه
از 16 روز تا 30 روز20 درصد حق بیمه سالانه
از 31 روز تا 60 روز30 درصد حق بیمه سالانه
از 61 روز تا 90 روز40 درصد حق بیمه سالانه
از 91 روز تا 120 روز50 درصد حق بیمه سالانه
از 121 روز تا 150 روز60 درصد حق بیمه سالانه
از 151 روز تا 180 روز70 درصد حق بیمه سالانه
از 181 روز تا 270 روز85 درصد حق بیمه سالانه
از 270 روز به بالا100 درصد حق بیمه سالانه

ماده ۲۲ :

مرور زمان این بیمه نامه حداكثر دو سال از زمان وقوع حادثه منشاء دعوی است. هر گونه اقدام بیمه گذار، زیاندیده یا سایر افراد ذینفع به منظور مطالبه خسارت، قاطع مرور زمان بوده و مدت مرور زمان جدید یکسال خواهد بود.

ماده 23 :

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه نامه، در صورتی كه از طریق مذاكره حل و فصل نشود، به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور مزبور قطعی و برای طرفین لازم اتباع است. در صورتی كه طرفین در مورد انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیات داوری ارجاع و به  ترتیب زیر عمل خواهد شد:

 1.   هر یک از طرفین یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نماید.
 2.   داوران اختصاصی قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور دیگری را به عنوان سر داور انتخاب خواهند نمود.
 3. رای هیات داوری با اكثریت آرا، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
 4. در صورتی كه هر یک از طرفین تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا 30 روز در مورد تعیین سر داور به توافق نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک از طرفین می تواند حسب مورد از دادگاه ذیصلاح درخواست رسیدگی به دعوی را بنماید.

ماده 24 :

در مواردی كه در این بیمه نامه ذكر نشده است بر اساس قانون بیمه، عرف بیمه و سایر قوانین جاری كشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

جهت اطلاع از آخرین اخبار بیمه ای به صفحه اینستاگرام ما  به آدرس www.instagram.com/bimeh_dana10115 مراجعه نمایید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 19 =