افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

افزایش دیه و صدور الحاقیه برای بیمه شخص ثالث

/
آیا با افزایش دیه نیاز به صدور الحاقیه برای بیمه نامه شخص ثالث می باش…
پرداخت خسارت بیمه دانا در اصفهان

پرداخت خسارت بیمه دانا

/
پرداخت خسارت بیمه دانا پرداخت خسارت شخص ثالث: پرداخت خسارت در تص…
نرخ دیه سال 99

نرخ دیه در سال 99 و تعهدات بیمه شخص ثالث

/
نرخ دیه در سال 99 و تعهدات بیمه شخص ثالث سخنگوی قوه قضایی…
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه

/
الحاقیه افزایش سرمایه خودرو در بیمه بدنه طبق ماده ۱۰ قانون بیمه،…
خودروی غیر متعارف

خودروی متعارف و غیر متعارف

/
خودروی متعارف و غیر متعارف بر اساس قوانین بیمه مرکزی، چنانچه د…